ورود
گالری تصاویر

گالری تصاویر

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

جلسه تقدیر از داوران رویداد نظام پزشکی

جلسه تقدیر از داوران رویداد نظام پزشکی

اکوسیستم توسعه استارت آپ های سلامت

بازدید معاون مرکز ملی فضای مجازی از ابر زندگی

بازدید معاون مرکز ملی فضای مجازی از ابر زندگی

بازدید معاون مرکز ملی فضای مجازی از ابر زندگی